Stimuleringsordning godkjent i ESA

Den tidligere omtalte stimuleringsordningen er nå godkjent i ESA. Fristen for å søke støtte er satt til 20. april.

Et illustrasjonsbildet som skal vise mangfoldet av frivillighet i Norge; alt fra de som steker vafler, til korps, de som hjelper eldre og så videre.
Illustrasjonsbilde lånt av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Godkjenningen gjelder stimuleringsordningen for frivillighetssektoren og tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi.

Tilskuddsordningene skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold under koronapandemien. Ordningene skal hjelpe til med å utvikle og gjennomføre aktiviteter og arrangement som er tilpasset smittevernrestriksjoner.

Den midlertidige tilskuddsordningen for frivillighetssektoren som følge av koronapandemien har en ramme på 755 millioner kroner og gjelder for perioden 1. januar – 30. juni. Den vil bli forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. For å søke støtte kreves registrering i Frivillighetsregisteret.

Ordningen er todelt. En tredel av midlene, ca. 255 millioner kroner, fordeles til aktører som har fått momskompensasjon i 2020. For å kunne motta disse midlene trenger organisasjonene kun å bekrefte at de har hatt merkostnader eller inntektsbortfall som følge av Covid-19-restriksjoner.

De resterende midlene, i overkant av 500 millioner kroner, skal fordeles etter søknad. Her kan organisasjonene søke om støtte til merkostnader som følge av avlysninger, smitteverntiltak, tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter, leieinntekter med mer.

Les mer om selve forskriften og se søknadsskjema på Lotteri- og stiftelsestilsynet sin nettside.