Generalsekretær, Norsk Revmatikerforbund

Søknadsfrist: 01.02.2021
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Norsk revmatikerforbund (NRF) søker etter en inspirerende leder med god kjennskap til organisasjonslivet, interessepolitikk og frivillig arbeid. Stillingen som generalsekretær er både kompleks og spennende. Vår nye generalsekretær må være en god leder og kunne samspille godt med hele organisasjonen på alle nivå. Vedkommende må også kunne jobbe effektivt med politisk påvirkning for å sikre gode ordninger som ivaretar medlemmenes behov. 

Forbundsstyret er NRFs øverste organ mellom landsmøtene og generalsekretærens overordnede.

Den nye generalsekretæren må være, god på relasjoner, forstå det sammensatte utfordringsbildet og hvordan ulike faktorer samspiller. I tillegg må vedkommende bidra til at organisasjonen når sine mål, gjennomføre forbundsstyrets beslutninger og sikre god økonomistyring i NRF og dets andre selskaper. 

Generalsekretæren er den øverste administrative leder (stilingen) i organisasjonen som innbefatter følgende oppgaver:

 • Lede forbundets virksomhet – gjennom koordinering og motivasjon av de ansatte og bidra til en samlende og inkluderende organisasjonskultur i hele organisasjonen
 • Sammen med forbundsstyret jobbe med interessepolitikk og politisk påvirkning. 
 • Sørge for måloppnåelse i tråd med vedtatte planer og strategier
 • Sikre riktig kompetanse og kompetanseutvikling blant ansatte og bidra til økt kompetanse hos de frivillige i organisasjonen
 • Ha ansvar for planlegging og økonomistyring
 • Samarbeide godt med tillitsvalgte, bidra til involvering og forankring
 • Ha god kommunikasjon og interaksjon med alle ledd i organisasjonen (mellom forbundskontoret og medlemmene)

Ønsket kompetanse

 • Det er ønskelig med høyere utdannelse innen relevante fagområder særlig innenfor økonomistyring og ledelse. Relevant arbeidserfaring, primært innen ledelse, påvirkningsarbeid og interessepolitikk vil kunne kompensere for manglende formell kompetanse. 
 • God ledererfaring, gjerne fra organisasjoner med evne til å skape en samvirkende kultur
 • Erfaring med å utøve politisk påvirkningsarbeid
 • Evne å markedsføre organisasjonen på en god og hensiktsmessig måte
 • God på kommunikasjon – både internt og eksternt

Om arbeidsgiveren

Norsk revmatikerforbund (NRF) er en tydelig stemme i samfunnsdebatten og en av Norges største interesseorganisasjoner med godt over 30 000 medlemmer. Virksomheten er basert på frivillig arbeid, demokratiske prosesser og solidaritet. Vi jobber for at alle med en revmatisk diagnose og muskel- og skjelettplager skal få friskere liv, bedre og helhetlig behandling samt trygge økonomiske vilkår. Forskning som løser sykdomsgåten, sikrer behandling og sterk brukermedvirkning er viktig.