Næringslivsamarbeid

Veileder for næringslivsamarbeid

Denne veilederen gir deg konkrete råd for hvordan utarbeide en god samarbeidskontrakt. Nederst på siden finner du hvilke skatteregler som gjelder for organisasjoner.

Last ned veilederen i sin helhet (PDF).

Forslag til innhold i en kontrakt:

1. Avtaleparter  

Navn og organisasjonsnummer for partene.  

2. Avtalens bakgrunn og formål 

Beskriver formålet for avtalen og hvilke rettigheter og plikter som skal ligge i samarbeidet. 

3. Aktivitetsbeskrivelse 

En nærmere angivelse av hva samarbeidet skal omfatte. 

4. Aktivitetsplan og samarbeidsmøter 

Partene lager en plan for hvordan aktivitetene skal planlegges og gjennomføres. 

5. Logobruk og synliggjøring av samarbeidet 

En detaljert beskrivelse av hvordan logo og merkenavn kan brukes. 

6. Partenes rettigheter og forpliktelser 

Beskriver hvilke rettigheter og forpliktelser partene har vedrørende bl.a. etiske retningslinjer, underleverandører og pressekontakt. 

7. Økonomi 

Beskriver verdien av avtalen, evt. avgiftspliktig beløp og hva som evt. kan anses som en gave. Videre angis diverse fakturainformasjon. Ved behov kan også informasjon om skatt og fradrag legges i dette punktet. 

8. Avtalens varighet og oppsigelse 

Beskriver avtaleperioden og forhold vedrørende forlengelse eller oppsigelse. 

9. Force Majeure 

Kan være aktuelt, men ikke for alle 

10. Mislighold 

11. Etiske retningslinjer for organisasjonen 

12. Tvister 

13. Kontaktpersoner 

Skatt for ideelle organisasjoner 

Skatteplikten

Institusjoner, organisasjoner, selskap, foreninger og stiftelser som ikke har erverv til formål er fritatt for formues- og inntektsskatt.

Skattefrie inntekter:  

  • Medlemskontingenter 
  • Startkontingenter  
  • Treningsavgifter 
  • Billettinntekter ved arrangementer 
  • Offentlige tilskudd 
  • Rene gaver og tilskudd 
  • Inntekt av medlemsmøter (klubbaftener, møter og tilstelninger) 
  • Inntekt av enkeltstående, tilfeldige aktiviteter og arrangementer som f.eks. loppemarked 
  • Salg av supporterutstyr 

Økonomisk virksomhet 

Selv om en organisasjon anses for å være skattefri, er den skattepliktig for inntekter fra økonomisk virksomhet, herunder bortleie av fast eiendom (også i tilfelle eiendommen delvis er benyttet til egen bruk). Det må derfor skilles mellom inntekter som omfattes av skattefritaket og inntekter som er skattepliktige som økonomisk virksomhet. 

Kiosk og kafédrift 

Dersom en institusjon eller organisasjon som ‘ikke har erverv til formål’ omsetter varer fra kiosk eller kafé med fast, daglig åpningstid, regnes det som skattepliktig økonomisk virksomhet uavhengig av om kiosken eller kafeen er plassert på eller i tilknytning til, f.eks. et idrettsanlegg. 

Tillitsvalgte 

Når samlet lønnsutbetaling fra organisasjonen til én person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 10 000 kroner vil lønnen være fritatt for lønnsopplysningsplikt og unntatt fra beskatning. Ved vurdering av om beløpsgrensen er nådd ses det bort fra eventuelle trekkfrie utgiftsgodtgjørelser. Overstiger lønnsutbetalingen 10 000 kroner, er den lønnsopplysningspliktig og mottakeren er skattepliktig for hele beløpet. 

Inntekter fra dugnad 

De som deltar i dugnad, er ikke skattepliktige for verdien av dugnadsinnsatsen så lenge de ikke mottar vederlag for sin innsats fra organisasjonen eller andre. Dette gjelder som utgangspunkt også når dugnaden ytes innenfor et yrke, f.eks. at en snekker bidrar med snekkervirksomhet i en dugnad.